Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Institutul Național al Magistraturii (INM) prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege pentru această instituţie, care vizează realizarea recrutării și formării inițiale a viitorilor judecători și procurori, a formării profesionale continue a magistraților în funcție, a recrutării și formării formatorilor, precum și a derulării concursurilor și examenelor.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date realizate de INM este reprezentat de următoarele acte normative:

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea CSM nr. 127/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 322/2005, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Regulamentele adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii în aplicarea Legii nr. 303/2004, Legii nr. 304/2004 şi Legii nr. 317/2004.

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către INM şi, în situaţia personalului din sistemul justiţiei, aceste date sunt comunicate, în condiţiile legii, după caz, instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte acest personal, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor publice şi altor entităţi cu care INM colaborează în vederea îndeplinirii unei atribuţii legale, terţilor care formulează cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001, în măsura în care datele intră în categoria celor de interes public, precum şi persoanelor care accesează pagina de internet a INM, în cazul informaţiilor/materialelor care se publică pe site-ul INM în temeiul unei obligaţii legale.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal diferă în funcţie de obiectul documentului în care sunt utilizate datele, documente pentru care Nomenclatorul arhivistic al INM, aprobat prin Decizia Directorului INM nr. 86/19.12.2016, respectiv prin Decizia Directorului INM nr. 77/30.11.2007, prevede diferite termene de păstrare. Nomenclatorul este anexat mai jos.

În ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la concursurile şi examenele organizate de CSM, prin INM, în conformitate cu art.78 din Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, ștergerea acestora de pe pagina de internet a INM a informaţiilor se realizează din dispoziţia directorului INM, după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor examenului/concursului, şi se aduce la cunoştinţa CSM şi a celorlalte instituţii care deţin astfel de evidenţe.

În ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la procedurile de recrutare a personalului de instruire din cadrul INM, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Științific nr. 10 din 9 iunie 2015, sunt aplicabile dispozițiile art. 78 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007. Astfel, deși art. 78 din Regulamentul INM se referă numai la ștergerea datelor cu caracter personal ale candidaților la concursurile și examenele organizate de CSM prin INM, la un an după validarea de către CSM a rezultatelor respectivelor concursuri/examene, se aplică prin analogie și procedurilor de recrutare a personalului de instruire al INM (reglementate prin Statutul personalului de instruire al INM, Hot. CSM nr 531/2012), respectiv documentelor ce conțin date cu caracter personal ce sunt publicate pe site-ul INM în vederea asigurării transparenței procedurilor de recrutare.

Termenul de un an de la validarea de către CSM se aplică prin analogie și procedurilor de recrutare, pentru acei candidați la statutul de formator sau coordonator de practică pentru care Consiliul științific a validat propunerile comisiei de selecție și pentru care s-a adoptat ulterior o hotărâre a Plenului CSM de numire în calitatea de formator, respectiv coordonator de practică. Pentru acele proceduri de selecție care s-au soldat cu propunerea comisiei de selecție în vederea reluării procedurii, hotărârea Consiliului științific reprezintă o validare a rezultatelor (negative) ale procedurii și momentul de la care curge termenul de 1 an prevăzut la art. 78 din Regulament.

Ştergerea înregistrărilor care cuprind datele cu caracter personal obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat la nivelul INM se face după 5 de zile.

Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, beneficiaţi de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la propriile date cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la opoziţie;
 • dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de retragere a consimţământului în orice moment, atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. a) sau art. 9 alin. (2) lit. a) din Regulament, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, refuzul furnizării acestor date către INM atrage imposibilitatea soluţionării cererii adresate INM, precum şi a încheierii sau executării contractului.

Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor desemnat la nivelul INM: telefon – 0214076252, email – rpd[at]inm-lex.ro.

Nomenclator arhivistic INM:

Informare privind Regulamentul general privind protectia datelor: