Formarea continuă


Formarea profesională continuă reprezintă atât un drept cât și o îndatorire a judecătorilor și procurorilor.
Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor revine Institutului Național al Magistraturii, conducătorilor instanțelor sau parchetelor la care aceștia își desfășoară activitatea, precum și fiecărui judecător și procuror, prin pregătire individuală.
Judecătorii și procurorii participă, cel puțin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul Național al Magistraturii la nivel centralizat, de instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate ori la alte forme de perfecționare profesională.

INM organizează anual activități de formare profesională continuă atât la nivel centralizat cât și la nivel descentralizat. Astfel, în fiecare an, Institutul elaborează programele de formare profesională continuă centralizată și descentralizată, ținând seama de dinamica procesului legislativ și de nevoile de formare ale judecătorilor și procurorilor.

Formarea profesională continuă constă în cunoașterea și aprofundarea legislației interne, a documentelor europene și internaționale elaborate de organismele la care România este parte, a jurisprudenței instanțelor judecătorești și a Curții Constituționale, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a dreptului comparat. Activitățile de formare continuă pot avea ca tematică și abordarea unor probleme de etică și deontologie profesională, cunoașterea și aprofundarea unor limbi străine și însușirea unor cunoștințe de operare pe calculator. Formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor se realizează ținând seama de necesitatea specializării lor.

În aducerea la îndeplinire a obiectivelor strategice ale formării continue, INM asigură pregătirea judecătorilor și procurorilor în privința modificărilor legislative majore din sistemul legal românesc, atât prin activități de formare la nivel centralizat (conferințe, seminare, întâlniri de practică neunitară), cât și prin activități de formare la nivel descentralizat. Formarea continuă la nivel descentralizat vine în completarea celei la nivel centralizat printr-un număr în continuă creștere de sesiuni de pregătire adaptate nevoilor sistemului.

O preocupare prioritară și constantă a programelor de formare profesională continuă desfășurate de INM o reprezintă identificarea și organizarea de dezbateri cu privire la aspectele de practică neunitară, în cadrul întâlnirilor președinților secțiilor specializate din cadrul ÎCCJ și al curților de apel sau cele ale procurorilor șefi secție din cadrul PICCJ și al parchetelor de pe lângă curțile de apel.

Programele anuale de formare continuă acordă o pondere importantă domeniilor specializate conexe, cum ar fi lupta împotriva corupției și a criminalității economico-financiare, combaterea traficului de persoane, a traficului de droguri, a criminalității informatice, recuperarea prejudiciului infracțiunii, administrarea probatoriului și tehnici de audiere în procesul penal, lupta împotriva violenței domestice, justiție pentru minori, dreptul muncii și insolvență.

De asemenea, formarea profesională continuă organizată de INM acordă o importanță deosebită îmbunătățirii aplicării conceptelor juridice europene de către sistemul judiciar din România, ținându-se seama de relația dintre perspectiva europeană și perspectiva națională, permițând judecătorilor, procurorilor și altor profesioniști din domeniul juridic să înțeleagă pe deplin și să aplice conceptele juridice europene în activitatea lor profesională, în domenii considerate de interes pentru magistrații români, cum ar fi: achizițiile publice, regulile procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ, procedura fiscală și, de asemenea, pregătirea membrilor sistemului judiciar național în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și penală, în scopul consolidării cooperării europene și regionale, în domeniul drepturilor fundamentale prin prisma jurisprudenței CEDO și CJUE.

Strategiile de dezvoltare ale sistemului judiciar accentuează necesitatea abordării multidisciplinare a formării prin dezvoltarea abilităților non-juridice specifice profesiilor de judecător și procuror, prin realizarea unei comunicări eficiente, corecte și transparente între magistrați și societate. În aducerea la îndeplinire a acestor obiective și având în vedere, totodată, interesul constant manifestat de magistrați, Institutul acordă o pondere tot mai mare acțiunilor de formare în domenii ca etica și deontologia profesională, managementul judiciar, metodologia actului de justiție, comunicare, dezvoltare personală și programare neuro-lingvistică.

Introdu adresa de email si selecteaza categoria de anunturi .

Sari la conținut